30 Cdo 5180/2009Usnesení NS ze dne 18.03.2014

30 Cdo 5180/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce K. B., zastoupeného Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Ostravě, Poštovní 39/2, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 500.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 19 218/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 8. 2009, č. j. 57 Co 301/2009 - 65, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2011, č. j. 30 Cdo 5180/2009-100, se opravuje tak, že zní:

„Rozsudky Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 8. 2009, č. j. 57 Co 301/2009-65, a Okresního soudu v Karviné ze dne 20. 1. 2009, č. j. 19 C 218/2007-46, se v rozsahu, v jakém jimi bylo rozhodnuto o nároku na zaplacení částky 108.600,- Kč a v navazujících výrocích o náhradě nákladů řízení zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací Okresnímu soudu v Karviné k dalšímu řízení.“

Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné (dále „soud prvního stupně“) svým rozsudkem ze dne 20. 1. 2009, č. j. 19 C 218/2007-46, zamítl v celém rozsahu žalobu na zaplacení částky 500.000,- Kč. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí odvolání jen do částky 108.600,- Kč. Krajský soud v Ostravě (dále „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 13. 8. 2009, č. j. 57 Co 301/2009-65, žalobci vyhověl a rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 108.600,- Kč a rozhodl též o náhradě nákladů řízení. V tomto rozsahu byl rozsudek odvolacího soudu zrušen rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2011, č. j. 30 Cdo 5180/2009-100. Odvoláním zůstal nedotčen rozsudek soudu prvního stupně v části výroku I ohledně částky 391.400,- Kč.

Výše uvedené skutečnosti však nebyly v důsledku chyby v psaní reflektovány ve výroku zmíněného rozsudku Nejvyššího soudu, v němž bylo uvedeno, že se zrušují výše uvedené rozsudky odvolacího soudu i soudu prvního stupně (v jeho případě bez určení, že jde o zrušení toliko částečné v rozsahu nároku, který byl předmětem odvolacího řízení) a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proto Nejvyšší soud postupem podle § 243b a § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013, tuto zjevnou nesprávnost způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení napravil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. března 2014

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu