30 Cdo 5139/2009Usnesení NS ze dne 21.12.2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci péče o nezletilou K. F., zastoupenou opatrovníkem, dceru matky G. U., zastoupenou advokátkou, a otce M. F., zastoupeného advokátkou, za účasti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, o navrácení dítěte, o výkon rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 11 Nc 1596/2007, o dovolání matky proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. prosince 2008, č.j. 13 Co 293/2008-830, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 3. listopadu 2009, č.j. 13 Co 293/2008-893, a dále proti usnesení téhož odvolacího soudu ze dne 5. února 2009, č.j. 13 Co 498/2008-113, takto:

I. Dovolání matky se odmítají.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Ústí nad Labem (dále již „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 11. prosince 2008, č.j. 13 Co 293/2008-830, ve znění jeho opravného usnesení ze dne 3. listopadu 2009, č.j. 13 Co 293/2008-893, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 14. března 2008, č.j. 11 Nc 1596/2007-576 , kterým okresní soud nařídil navrácení nezletilé K. F., (dále již „nezletilá“), do místa jejího obvyklého bydliště v I. Odvolací soud dále v záhlaví citovaným usnesením potvrdil usnesení téhož okresního soudu ze dne 25. července 2008, č.j. 11 Nc 1596/2007-64, kterým bylo nařízeno odnětí nezletilé matce G. U., a její předání do péče otce M. F.

Proti těmto rozhodnutím odvolacího soudu podala matka dovolání, proti nimž se otec nezletilé nevyjádřil.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části první Čl. II, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.

Dovolání nejsou přípustná.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle § 237 odst. 2 písm. c) o.s.ř. (ve znění účinném od 1.10. 2008) dovolání podle odstavce 1 není přípustné ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

Podle § 238a odst. 1 písm. c) o.s.ř. (ve znění účinném od 1.10. 2008) dovolání je přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, nejde-li o řízení o výkon rozhodnutí k navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního předpisu, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

Z vyloženého je zřejmé, že podaná dovolání matky směřují proti rozhodnutím, proti kterým občanský soudní řád podání tohoto mimořádného opravného prostředku vylučuje.

Z těchto důvodů proto dovolací soud podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 218 písm. c) o.s.ř. dovolání matky odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o.s.ř.

za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř. per analogiam.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2009

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu