30 Cdo 513/2020Usnesení NS ze dne 21.04.2020

30 Cdo 513/2020-55

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Jiřím Němcem ve věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu ve výši 1 469 100 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 389/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2019, č. j. 19 Co 419/2019-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací v záhlaví citovaným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Hradci Králové jako soudu prvního stupně ze dne 22. 10. 2019, č. j. 10 C 389/2018-35, kterým bylo zastaveno řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 2. 2019, č. j. 19 Co 73/2019-13, a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení (výrok I usnesení odvolacího soudu). Současně odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupený advokátem) dovolání.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 3. 3. 2020, č. j. 30 Cdo 513/2020-51, které bylo žalobci doručeno dne 9. 3. 2020, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4 000 Kč ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě soudní poplatek zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce na tuto výzvu nereagoval.

Se zřetelem k době zahájení dovolacího řízení se uplatní pro dovolací řízení – v souladu s bodem 1 článku II, části první a s článkem VI, části třetí, přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, oba ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“ a „zákon o SOP“).

Podle § 9 odst. 2 zákona o SOP zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání, který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč, tímto okamžikem byl soudní poplatek též splatný [srov. § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 odst. 1 větu první zákona o SOP].

Protože žalobce soudní poplatek za dovolání nezaplatil ani ve lhůtě určené mu soudem, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle § 9 odst. 2 zákona o SOP za použití § 243f odst. 2 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 4. 2020

Mgr. Jiří Němec

pověřený člen senátu