30 Cdo 4874/2016Usnesení NS ze dne 25.10.2016

30 Cdo 4874/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem ve věci žalobce Ing. M. Š., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 112/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2015, č. j. 12 Co 185/2015-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) výrokem I napadeného rozsudku potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 21. 1. 2015, č. j. 18 C 112/2013-77, jímž byla zamítnuta žaloba na zaplacení 50 000 000 Kč (výrok I), a bylo rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 600 Kč (výrok II). Výrokem II napadeného rozsudku odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž by splnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), přičemž současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 22. 2. 2016, č. j. 22 C 112/2013-109, žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl. K odvolání žalobce odvolací soud usnesením ze dne 27. 5. 2016, č. j. 12 Co 130/2016-115, napadené usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 24. 6. 2016, č. j. 22 C 112/2013-118, žalobce vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů, a poučil jej o následcích nesplnění této výzvy. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 8. 7. 2016, žalobce si však zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení nezvolil.

V situaci, kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyššímu soudu nezbylo než řízení o jeho dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2016

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu