30 Cdo 4798/2016Usnesení NS ze dne 15.11.2016

30 Cdo 4798/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 23/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016, č. j. 70 Co 114/2016 - 123, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

V meritorním řízení vedeném před Obvodním soudem pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 23/2011 podal žalobce dovolání, jehož součástí byla žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 2. 2016, č. j. 23 C 23/2011, které bylo potvrzeno v záhlaví uvedeným usnesením odvolacího soudu, proti kterému podal žalobce dovolání na č. l. 124, jehož součástí byla opětovná žádost o ustanovení zástupce. Jelikož nebyl při podání dovolání žalobce zastoupen ve smyslu § 241 o. s. ř. ani neprokázal, že má sám právnické vzdělání, byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. 8. 2016, č. j. 23 C 23/2016 – 125, aby uvedený nedostatek odstranil a byl poučen o důsledcích nesplnění výzvy. Žalobce na výzvu nereagoval.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu § 241 o. s. ř., dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NS ČR 9/2015, na tuto věc nedopadá, neboť původní dovolání nebylo podáno proti rozhodnutí ve věci samé.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 11. 2016

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu