30 Cdo 448/2001Usnesení NS ze dne 15.03.2001

30 Cdo 448/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl ve věci péče o nezletilé M., narozenou dne 26.11.1986, a J. narozenou dne 2.3.1989, Š., zastoupené Okresním úřadem v H. K. jako opatrovníkem, dcery matky M. Š. a otce K. Š., o dlužné výživné, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. P 20/98, o dovolání matky proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, ze dne 29. prosince 1999, č.j. 25 Co 449/99-188, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 29. prosince 1999, č.j. 25 Co 449/99-188, změnil rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 22.7.1998, č.j. P 20/98-93, tak, že návrh matky na zaplacení dlužného výživného pro obě dcery za dobu od 14.4.1997 do 30.6.1997 zamítl.

Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu, který nabyl právní moci dne 17.2.2000, podala matka (dále jen dovolatelka) dovolání, jehož přípustnost odůvodnila odkazem na ustanovení § 238 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. Dovolací důvody spatřuje v ustanovení § 241 odst. 3 písm. c/ o.s.ř. (t.j. že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování) a § 241 odst. 3 písm. d/ o.s.ř. (t.j. že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci). Dovolatelka navrhla zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části 12, hlavy prvé, bodu 17 zák. č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb.), podle kterého dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným před účinností tohoto zákona nebo po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.

Po zjištění, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou, t.j. účastnicí řízení, řádně zastoupenou advokátem dle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., že bylo podáno ve lhůtě určené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. a splňuje formální i obsahové náležitosti dle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., se dovolací soud nejprve zabýval přípustností dovolání, neboť dle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání není přípustné.

Přípustnost dovolání proti rozsudku upravuje ustanovení § 238 o.s.ř. V předmětné věci jde o rozsudek odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé, tedy o případ dle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. Přípustnost dovolání by však byla dána jen tehdy, pokud by se nejednalo o věc upravenou zákonem o rodině. Ustanovení § 238 odst. 2 písm. b/ o.s.ř. totiž vylučuje přípustnost dovolání ve věcech upravených zákonem o rodině s výjimkou rozsudku o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) otcovství nebo o nezrušitelné osvojení.

Z obsahu spisu nevyplývá, že by řízení bylo postiženo některou z vad uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., ke kterým dovolací soud přihlíží z úřední povinnosti dle ustanovení § 242 odst. 3 o.s.ř. Toto ustanovení spojuje přípustnost dovolání proti každému rozhodnutí odvolacího soudu (s výjimkami zakotvenými v odstavci druhém) s takovými hrubými vadami řízení a rozhodnutí, které činí rozhodnutí odvolacího soudu zmatečným. Daná věc náleží do pravomoci soudu, ten, kdo vystupoval v řízení jako účastník, měl způsobilost být účastníkem řízení i procesní způsobilost, v téže věci nebylo již dříve pravomocně rozhodnuto ani již zahájeno řízení, návrh na zahájení byl podán, účastníku řízení nebyla v průběhu řízení odňata možnost jednat před soudem a soud byl správně obsazen (§ 237 odst. 1 písm. a/ až g/ o.s.ř.).

Na základě shora uvedených skutečností dovolací soud dovolání odmítl dle ustanovení § 243b odst. 4 s přihlédnutím k ustanovení § 218 odst.1 písm. c/ o.s.ř., protože směřuje proti rozhodnutí, proti kterému není dovolání přípustné, aniž se mohl zabývat jeho důvodností.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2001

JUDr. František Duchoň,v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová