30 Cdo 4264/2019Usnesení NS ze dne 30.03.2020

30 Cdo 4264/2019-70

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 402 200 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 254/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2019, č. j. 20 Co 373/2019-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částky 1 402 200 Kč jako náhrady škody za vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu, která měla být žalobci způsobena nesprávným úředním postupem v trestním řízení vedeném pod sp. zn. 2 T 159/2011.

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalobce usnesením ze dne 20. 11. 2019, č. j. 20 Co 373/2019-61, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 1. 10. 2019, č. j. 26 C 254/2018-47, kterým bylo zastaveno řízení a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud také rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále jen „dovolatel“) včasné dovolání.

Po předložení věci soudem prvního stupně vyzval dovolací soud dovolatele svým usnesením ze dne 4. 2. 2020, č. j. 30 Cdo 4264/2019-66, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání ve výši 4 000 Kč s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Výzva byla dovolateli doručena dne 13. 2. 2020. Lhůta uplynula marně pátkem 28. 2. 2020.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 3. 12. 2019 vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Protože však dovolatel soudní poplatek za dovolání ve lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 3. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu