30 Cdo 3598/2011Usnesení NS ze dne 27.10.2011

30 Cdo 3598/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Simona, ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 401.600,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 211/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 3. 2009, č. j. 55 Co 470/2008-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba, prostřednictvím níž se žalobce domáhal toho, aby žalované byla uložena povinnost zaplatit mu částku 401.600,- Kč spolu s 3% úrokem z prodlení od 1. 8. 1983 do zaplacení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce včasné dovolání. Žalobce zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro účely dovolacího řízení. Tuto žádost však soud prvního stupně usnesením ze dne 17. 6. 2009, č. j. 20 C 211/2006-65, zamítl. Toto usnesení bylo k odvolání žalobce potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 21. 8. 2009, č. j. 55 Co 353/2009-73. Přípisem doručeným soudu prvního stupně dne 29. 9. 2009 požádal žalobce s ohledem na změny v majetkových poměrech znovu o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení. Tato žádost byla zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 3. 2010, č. j. 20 C 211/2006-95, které bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 12. 7. 2010, č. j. 55 Co 265/2010-104. Usnesením ze dne 11. 11. 2010, č. j. 30 Cdo 4025/2010-106, vyzval Nejvyšší soud, jakožto soud dovolací, žalobce, aby si ve stanovené lhůtě zvolil zástupce z řad advokátů a aby jeho prostřednictvím podal dovolání. Zároveň žalobce poučil, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Na toto usnesení reagoval žalobce přípisem doručeným Nejvyššímu soudu dne 29. 11. 2010, v němž znovu požádal o ustanovení právního zástupce z řad advokátů, což opět odůvodnil změnou majetkových poměrů danou tím, že mu byla zkrácena výše dávky sociální pomoci. Nejvyšší soud proto vrátil spis soudu prvního stupně bez věcného vyřízení, aby se znovu zabýval žádostí žalobce. Tu soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 31. 1. 2011, č. j. 20 C 211/2006-119, kteréžto bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 26. 4. 2011, č. j. 55 Co 113/2011-124.

Na to již žalobce reagoval pouze přípisem ze dne 14. 5. 2011 (č. l. 125), v němž znovu požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení s odkazem na § 242 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů – dále jen o. s. ř.) zjistil, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, která ovšem není řádně zastoupena.

Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Soudy přitom hned třikrát rozhodovaly o žádosti dovolatele o ustanovení právního zástupce z řad advokátů, pokaždé s negativním výsledkem. Nejvyšší soud dále dovolatele náležitě vyzval k tomu, aby si v takovém případě zvolil advokáta pro dovolací řízení sám, a poučil jej o tom, že musí být v dovolacím řízení řádně zastoupen a o tom, jaké následky z nesplnění této podmínky vyplývají. Jak uvedeno výše, k napravení nedostatku právního zastoupení ze strany dovolatele nedošlo.

Protože tedy dovolatel není právně zastoupen, a tak není splněna jedna z podmínek dovolacího řízení, postupoval dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Žalobce sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo. Této procesní situaci odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2011

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu