30 Cdo 3464/2014Usnesení NS ze dne 14.01.2015

30 Cdo 3464/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Vrchy, ve věci žalobce A. Ž., t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov, zastoupeného Mgr. Petrem Zemlákem, advokátem se sídlem v Moravské Ostravě, Jiráskovo nám. 8, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 1.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 10/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. srpna 2013, č.j. 29 Co 184/2013-93, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. ledna 2013, č.j. 15 C 10/2012-63, byla zamítnuta žaloba, aby žalovaná zaplatila žalobci částku 1.000.000,- Kč a bylo rozhodnuto o náhradě náklad řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 8. srpna 2013, č.j. 29 Co 184/2013–93, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

V označené věci pak podal žalobce dne 10. prosince 2013 dovolání, aniž by však byla splněna podmínka jeho povinného zastoupení podle § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“). Návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 6. ledna 2014, č.j. 15 C 10/2012-105, které bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2014, č.j. 29 Co 65/2014-112. Toto rozhodnutí bylo doručeno žalobci dne 9. července 2014 a nabylo tak téhož dne právní moci. Usnesením ze dne 7. července 2014, č. j. 15 C 10/2012-114a, soud prvního stupně vyzval žalobce k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení v soudem předpokládané lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení, která byla k žádosti žalobce prodloužena do 15. srpna 2014. Uvedené usnesení obsahovalo poučení, že pokud ve stanovené lhůtě nebude předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Dovolatel po té své dovolání doplnil prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů podáním doručeným přímo dovolacímu soudu dne 16. září 2014, tedy po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a dále k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1.ledna 2013 do 31. prosince téhož roku.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (§ 240 odst. 1 věta první o.s.ř.).

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o.s.ř., postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 o.s.ř. (§ 241b odst. 2 věta před středníkem).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a o.s.ř.) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o.s.ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o.s.ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3 o.s.ř.).

Jak již bylo uvedeno, usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení, nabylo právní moci dne 9. července 2014. Dvouměsíční lhůta ve smyslu ustanovení § 241b odst. 3 věta druhá za středníkem ve spojení s § 240 odst. 1 o.s.ř. k opravě vad dovolání žalobce proto uplynula dne 9. září 2014 (lhůtu určenou soudem vážící se k datu 15. srpna 2014 je třeba pokládat za obsoletní). Dovolání však bylo zástupcem žalobce doplněno teprve dne 16. září 2014. Vzhledem k tomu, že tedy dovolání žalobce trpělo vadami, které nebyly ve lhůtě uvedené v § 241b odst. 3 o.s.ř. odstraněny, a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolacímu soudu proto nezbylo, než toto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodňován s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2015

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu