30 Cdo 3415/2019Usnesení NS ze dne 28.01.2020

30 Cdo 3415/2019-110

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Michaela Nipperta v právní věci podatelů a) M. V., narozeného XY, bytem XY, b) K. V., narozené XY, bytem XY, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 23 Nc 604/2017, o dovolání podatelů proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2019, č. j. 30 Co 162/2019-96, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Berouně (dále jen „soud prvního stupně“) k žádosti podatelů ze dne 19. 3. 2019 usnesením ze dne 17. 6. 2019, č. j. 23 Nc 604/2017-84, rozhodl, že se podateli 1 a podatelce 2 osvobození od soudních poplatků nepřiznává.

Krajský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně, když se ztotožnil s jeho závěrem, že zákonné předpoklady pro osvobození od soudních poplatků nejsou dány, neboť podání ze dne 14. 2. 2017 lze i přes jeho vady posoudit jako návrh na zahájení řízení, v němž by podatelé zjevně neuspěli. Z tohoto důvodu tak nelze osvobození od soudních poplatků přiznat.

Usnesení odvolacího soudu napadli podatelé včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud postupem podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, jako nepřípustné odmítl.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. není dovolání podle § 237 o. s. ř. přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Jelikož není dovolání podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. přípustné, není třeba zkoumat splnění podmínky povinného zastoupení podatelů (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Na soudu prvního stupně nyní je, aby podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o poplatkové povinnosti podatelů za dovolací řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu