30 Cdo 3357/2012Usnesení NS ze dne 22.11.2012

30 Cdo 3357/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně L. S. S., proti žalovanému JUDr. T. V., Exekutorský úřad Přerov, Komenského č. 38, o zaplacení částky 150.000,- Kč vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci pod sp. zn. 74 C 23/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. července 2012, č.j. 1 Co 175/2012-63, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 29. května 2012, č.j. 74 C 23/2012-48, odmítl podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“.) podání žalobkyně ze dne 25. května 2010, doručené Okresnímu soudu v Přerově dne 27. května 2012, doplněné podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci dne 21. května 2012 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 31. července 2012, č.j. 1 Co 175/2012-63, uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně, aniž by byla zastoupena advokátem, dovolání.

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 1. října 2012, č.j. 74 C 23/2012-71, doručeným žalobkyni dne 8. října 2012 dovolatelku vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolila ve stanovené lhůtě zástupcem advokáta, nebo, aby prokázala případné právnické vzdělání. I přes doručení této výzvy dovolatelka soudem prvního stupně vytknutý nedostatek povinného zastoupení neodstranila.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť dovolatelka, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. listopadu 2012

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu