30 Cdo 320/2018Usnesení NS ze dne 12.03.2020

30 Cdo 320/2018-398

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Davida Vláčila a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce M. K., narozeného dne XY, zemřel 27. 12. 2018, naposledy bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o omluvu a zaplacení 200 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 81/2014-235, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2017, č. j. 25 Co 177/2017-294, takto:

I. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2019, č. j. 30 Cdo 320/2018-340, ve znění opravného usnesení ze dne 29. 4. 2019, č. j. 30 Cdo 320/2018-367, se zrušuje a dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal poskytnutí omluvy a vedle toho požadoval náhradu za nemajetkovou újmu v celkové výši 200 000 Kč s příslušenstvím, jež měla sloužit k odčinění újmy způsobené mu nezákonným trestním stíháním a nepřiměřenou délkou trestního řízení, vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 T 121/2006.

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 2. 12. 2016, č. j. 11 C 81/2014-235, žalobě zčásti vyhověl a uložil žalované povinnost poskytnout žalobci konkretizovanou písemnou omluvu (výrok I) a zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení (výrok III), ve zbylé části žalobu zamítl (výroky II a IV) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok V).

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 31. 8. 2017, č. j. 25 Co 177/2017-294 potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I, II a IV (výrok I), výrok III změnil tak, že jej částečně potvrdil a ve zbylé části žalobu zamítl (výrok II) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok III).

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce včasným dovoláním, na jehož základě Nejvyšší soud svým rozsudkem ze dne 14. 2. 2019, č. j. 30 Cdo 320/2018-340, rozsudky soudů obou stupňů částečně zrušil a částečně dovolání odmítl.

Dodatečně vyšlo najevo, že žalobce v průběhu dovolacího řízení (a to ještě předtím, než ve věci rozhodl Nejvyšší soud) dne 27. 12. 2018 zemřel. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 12. 2019, č. j. 32 D 7/2019-161, bylo řízení o pozůstalosti po M. K. pravomocně zastaveno a majetek nepatrné hodnoty byl vydán vystaviteli pohřbu.

V dovolacím řízení tak nelze pokračovat, neboť dovolatel nemá žádné procesní nástupce (osoby, které by vstoupily do jeho práv a povinností, o něž v řízení jde). Jelikož dovolací řízení nebylo doposud pravomocně skončeno, zrušil dovolací soud též svůj rozsudek ze dne 14. 2. 2019, č. j. 30 Cdo 320/2018-40, ve znění opravného usnesení ze dne 29. 4. 2019, č. j. 30 Cdo 320/2018-367, a dovolací řízení podle § 107 odst. 1, 5, § 243b o. s. ř. pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) plyne z čl. II odst. 2 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 3. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu