30 Cdo 3087/2011Usnesení NS ze dne 18.10.2011

30 Cdo 3087/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Ing. P. T., zastoupeného JUDr. Václavem Vlkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 22, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 300.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 103/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2011, č.j. 23 Co 337/2008 – 118, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soudu pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 4. 4. 2008, č. j. 14 C 103/2007 – 49, zamítl žalobu na zaplacení částky 300.000,- Kč, jíž se žalobce domáhal náhrady nemajetkové újmy, která mu měla být způsobena nepřiměřeně dlouhým civilním řízením.

První rozsudek odvolacího soudu v této věci ze dne 3. 12. 2008, č.j. 23 Co 337/2008 – 81, jenž zrušil rozsudek soudu prvního stupně do částky 216.000,- Kč a řízení ohledně ní zastavil z důvodu zpětvzetí žaloby v uvedeném rozsahu v průběhu odvolacího řízení a ohledně zbylé částky 84.000,- Kč žalobu zamítl, byl zrušen v dovolacím řízení rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2010, sp. zn. 30 Cdo 3179/2009, ve výroku potvrzujícím zamítnutí žaloby do částky 84.000,- Kč a ve výrocích o náhradě nákladů řízení.

Po vrácení věci rozhodl odvolací soud napadeným rozsudkem tak, že změnil rozsudek soudu prvního stupně ve zbývající části žaloby ohledně částky 84.000,- Kč a uložil žalované tuto částku žalobci zaplatit.

Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, že sporné řízení, jehož předmětem byla žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy, trvalo od roku 1996 do roku 2003. Bylo rozhodováno na všech stupních obecných soudů, stejně tak i Ústavním soudem. Řízení bylo zahájeno právní předchůdkyní žalobce dne 1. 7. 1996. Původní žalobkyně dne 21. 2. 2003 zemřela a na její místo vstoupil do řízení žalobce. Žalobce se neúspěšně domáhal nároku na náhradu nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení v rámci jeho předběžného projednání u žalované.

Vázán právním názorem dovolacího soudu vysloveným ve zrušujícím rozsudku, přihlédl odvolací soud při posuzování kritéria celkové délky řízení ve smyslu ust. § 31a odst. 3 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen OdpŠk) i k době, po kterou probíhalo řízení za účasti právní předchůdkyně žalobce. Proto jako přiměřené odškodnění nemajetkové újmy přiznal žalobci částku 84.000,- Kč.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, jež považuje za přípustné dle § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) a opírá je o dovolací důvod dle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. pro vadu řízení. Uvedl, že v podání ze dne 8. 2. 2011, resp. 9. 2. 2001, adresovaném odvolacímu soudu, souhlasil s projednáním věci bez nařízení jednání a dále požadoval, aby odvolací soud při novém rozhodování o výši nemajetkové újmy zohlednil právní názor vyjádřený v nálezu Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2010, sp. zn. II. ÚS 862/10, vzal v úvahu i délku samotného řízení o odškodění, která trvá od 16. 10. 2006 a z toho důvodu přiznal žalobci na zadostiučinění dalších 83.000,- Kč. Má za to, že tento závěr vyplývá rovněž ze Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněné pod č. 58/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „Stanovisko“). Uvedl, že odvolací soud se tímto jeho návrhem, který de facto znamená rozšíření žaloby, nijak nezabýval a v odůvodnění jej vůbec nezmínil, což podle dovolatele představuje závažnou procesní vadu, která má za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Na základě výše uvedeného žalobce navrhl, aby dovolací soud zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil odvolacímu soudu k novému projednání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), ve znění účinném od 1. 7. 2009 (viz čl. II., bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání bylo podáno včas a osobou řádně zastoupenou podle § 241 odst. 1 o. s. ř., nikoli však osobou k jeho podání oprávněnou.

K podání dovolání je oprávněn pouze ten účastník řízení, v jehož poměrech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma (jakkoli nepatrná) odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 29 Odo 198/2003, publikovaný v časopise Soudní judikatura pod č. 158, ročník 2004, jenž je veřejnosti dostupný na internetových stránkách Nejvyššího soudu, www.nsoud.cz). Takovou osobou však není žalobce, neboť jemu bylo rozsudkem odvolacího soudu vyhověno a žádná újma mu jím tedy způsobena nebyla.

Z uvedeného důvodu dovolací soud dovolání podle § 243b odst. 5 věty první, ve spojení s § 218 písm. b) o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

Nad rámec uvedeného Nejvyšší soud, toliko pro informaci žalobce, dodává, že podle § 41a odst. 3 o. s. ř. odvolací soud správně nepřihlédl k jím uplatněnému novému nároku, a to s ohledem na ust. § 216 odst. 2 o. s. ř., podle kterého nelze v odvolacím řízení nový nárok uplatnit.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly a žalobce nemá s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů právo.

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. října 2011

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu