30 Cdo 2998/2013Usnesení NS ze dne 12.02.2014

30 Cdo 2998/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce M. Š., zastoupeného Mgr. Mojmírem Ohnoutkou, advokátem se sídlem v Uherském Hradišti, Jiřího z Poděbrad 1212, proti žalované JUDr. L. T. A., Ph.D., zastoupené JUDr. Janem Teskou, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1071/17, o určení vlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 230/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2012, č. j. 22 Co 189/2012-227, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. listopadu 2013, č. j. 30 Cdo 2998/2013-295, se opravuje tak, že v záhlaví uvedeného usnesení se nesprávné označení advokáta žalobce „Mgr. Ladislavem Veselým, advokátem se sídlem v Rosicích, Palackého nám. 19“ nahrazuje správným označením „Mgr. Mojmírem Ohnoutkou, advokátem se sídlem v Uherském Hradišti, Jiřího z Poděbrad 1212.“

Odůvodnění:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. listopadu 2013, č. j. 30 Cdo 2998/2013-295, bylo nesprávně uvedeno jméno, příjmení a sídlo advokáta zastupujícího žalobce „Mgr. Ladislavem Veselým, advokátem se sídlem v Rosicích, Palackého nám. 19“. Správně má být uvedeno jméno, příjmení a sídlo advokáta zastupujícího žalobce „Mgr. Mojmírem Ohnoutkou, advokátem se sídlem v Uherském Hradišti, Jiřího z Poděbrad.“

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Protože jde o chybu v psaní, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 12. února 2014

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu