30 Cdo 2997/2019Usnesení NS ze dne 31.03.2020

30 Cdo 2997/2019-125

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobce P. R., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 85 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 245/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2018, č. j. 15 Co 512/2018-94, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 9. 9. 2015 domáhal zaplacení částky 85 000 Kč s příslušenstvím jako náhrady nemajetkové újmy, která mu měla být způsobena nesprávným úředním postupem Krajského soudu v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 36 C 194/2012.

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 5. 12. 2018, č. j. 15 Co 512/2018-94, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 1. 6. 2018, č. j. 42 C 245/2015-76, kterým soud nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a neustanovil mu zástupce pro dovolací řízení (výrok I usnesení odvolacího soudu). Odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním doručeným odvolacímu soudu dne 30. 1. 2019.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Jelikož dovolání není podle § 238 o. s. ř. přípustné, není třeba zkoumat splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto rozhodnutím, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu