30 Cdo 2904/2000Usnesení NS ze dne 24.01.2001

30 Cdo 2904/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci nezletilé S. T., zastoupené Městem P. - Magistrátem města P. jako opatrovníkem, dcery H. H., zast. opatrovnicí B. P., a L. T., zast. opatrovníkem Městem P. - Úřadem městského obvodu P., za účasti 1/ A. M., poručnice nezletilé, 2/ V. Ž. a 3/ D. Ž., o zákaz styku a změnu poručníka, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. P 165/92, o dovolání V. a D. Ž. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. května 1999, č.j. 13 Co 490/99-173, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením v záhlaví označeným odmítl pro opožděnost odvolání D. a V. Ž. proti rozsudku Okresního soudu Plzeň - město ze dne 25. srpna 1999, č.j. P 165/92-161, do výroku, jímž byl zamítnut jejich návrh na změnu poručníka nezletilé.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali dovolatelé dovolání.

Při posuzování dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1,věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání, buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytnout právní pomoc (tj. advokátem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takovéhoto vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1. 7. 1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podali dovolatelé dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měli právnické vzdělání. Soud prvního stupně proto ve výzvě ze dne 7. 9. 2000, č.j. P 165/92-202, dovolatele mimo jiné poučil, že dovolatel musí být zastoupen advokátem, k jehož zajištění určil lhůtu třiceti dnů a upozornil je, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože výzva byla dovolatelům doručena dne 23. 10. 2000, dosud jí nevyhověli.

Dovolatelé sice požádali, aby jim ve smyslu ustanovení § 30 o.s.ř. byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce, Okresní soud v Plzni-město pravomocným usnesením ze dne 14. srpna 2000, č.j. P 165/92-199, jejich žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl.

Protože žádosti dovolatelů, aby jim byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce, nebylo pravomocným rozhodnutím soudu vyhověno a protože si sami takového zmocněnce nezvolili, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první a § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. přes výzvu soudu odstraněn. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. ledna 2001

JUDr. Karel Podolka, v.r .

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Lovíšková