30 Cdo 273/2012Usnesení NS ze dne 23.07.2014

30 Cdo 273/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněného M. S., zastoupeného Mgr. Lukášem Wimětalem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní 8, proti povinné Fotbalové asociaci České republiky (dříve Českomoravskému fotbalovému svazu, o. s.), se sídlem v Praze 6 – Strahově, Diskařská 100, identifikační číslo osoby 00406741, zastoupenému Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, pro částku 400.000,- € s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 1964/2010, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2011, č. j. 21 Co 181/2011-90, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu z 27. listopadu 2013, č. j. 20 Cdo 273/2012-299, se doplňuje takto:

III. Oprávněný je povinen zaplatit povinné na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně a soudem odvolacím částku 118.725,20 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta Mgr. Marka Vojáčka.

Odůvodnění:

Usnesením z 27. listopadu 2013, č. j. 20 Cdo 273/2012-299, Nejvyšší soud výrokem I. zrušil shora uvedená rozhodnutí 1. a 2. stupně a řízení zastavil. Výrokem II. rozhodl tak, že oprávněný je povinen zaplatit povinné na nákladech dovolacího řízení částku 48.720,- Kč.

Podáním z 23. 12. 2013 povinná navrhla, aby Nejvyšší soud – vzhledem k tomu, že rozhodnutí soudů nižších stupňů byla zrušena a řízení bylo zastaveno – rozhodl nejen o náhradě nákladů dovolacího řízení, ale i o nákladech exekučního řízení před soudy obou stupňů. Povinná celkové náklady řízení, které jí vznikly, vyčíslila takto:

I. Odměna za úkony právní služby podle § 7 a § 11 odst. vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „advokátní tarif“) :

1. převzetí a příprava zastoupení

2. vyjádření k návrhu na nařízení exekuce ze dne 17. 2. 2011

3. návrh na zastavení a odklad exekuce ze dne 31. 8. 2011

4. vyjádření povinné k odvolání oprávněného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 z 24. 10. 2011, č. j. 34 EXE 1964/2010-148, tedy 4 úkony právní služby podle § 7 a § 11 odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (tj. tarifní hodnota snížená o 50 %) v hodnotě po 24.230 Kč, celkem tedy 96.920,- Kč.

II. Náhrada hotových výdajů za výše uvedené úkony právní služby podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu:

4 úkony právní služby po 300,- Kč, celkem tedy 1.200,- Kč

III. Daň z přidané hodnoty ve výši 21% z částky 98.120,- Kč, tedy 20.605,20 Kč

Náklady řízení (před obvodním městským soudem) z částky 401.185,19 EUR, tj. 10.370.637,- Kč, tedy činí celkem 118,725,20 Kč.

Protože v usnesení z 27. 11. 2013, č. j. 20 Cdo 273/2012-299, Nejvyšší soud o nákladech exekučního řízení před soudy obou stupňů nerozhodl, bylo uvedené rozhodnutí doplněno tímto usnesením.

Pro úplnost se dodává, že s ohledem na změnu rozvrhu práce došlo ke změně obsazení senátu a změně spisové značky.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2014

JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu