30 Cdo 2607/2014Usnesení NS ze dne 30.03.2015

30 Cdo 2607/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. v právní věci žalobce Mgr. A. S., zastoupeného JUDr. Milanem Štětinou, advokátem se sídlem v České Lípě, Jiráskova 614, proti žalované CASPER CONSULTING a. s., se sídlem v Praze 1, Olivova 2096/4, identifikační číslo osoby 63980401, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55, o vyloučení věcí z exekuce, vedené Okresním soudem v České Lípě pod sp. zn. 7 C 19/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 4. března 2014, č. j. 35 Co 613/2013-133, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. ledna 2015, č. j. 30 Cdo 2607/2014-160, se opravuje tak, že žalovanou je „CASPER CONSULTING a. s., se sídlem v Praze 1, Olivova 2096/4, identifikační číslo osoby 63980401,“ a dovolání žalované směřuje proti „rozsudku“ Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 4. března 2014, č. j. 35 Co 613/2013-133.

Odůvodnění:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2015, č. j. 30 Cdo 2607/2014-160, byla nesprávně označena žalovaná jako „Apston Capital Ltd., se sídlem 4th Floor, Hannover Building Windmill Lane, Dublin 2, Irsko, registrační číslo 408579,“ zastoupená Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55. Správné označení žalované (při stávajícím právním zastoupení) je přitom „CASPER CONSULTING a. s., se sídlem v Praze 1, Olivova 2096/4, identifikační číslo osoby 63980401,“.

Dovoláním byl napaden rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 4. března 2014, č. j. 35 Co 613/2013-133, jež byl v záhlaví nesprávně označen jako usnesení.

Protože ve výroku došlo ke zřejmé nesprávnosti, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b odst. 1 občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.

předsedkyně senátu