30 Cdo 2568/2020Usnesení NS ze dne 25.08.2020

30 Cdo 2568/2020-84

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 811 500 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 13 C 177/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2019, č. j. 11 Co 353/2019-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částky 1 811 500 Kč jako náhrady škody a nemajetkové újmy, která mu měla být způsobena nesprávným úředním postupem orgánů státu.

Městský soud v Praze (odvolací soud) k odvolání žalobce usnesením ze dne 6. 11. 2019, č. j. 11 Co 353/2019-62, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 19. 9. 2019, č. j. 13 C 177/2018-56, ve výrocích, kterými soud prvního stupně zastavil řízení o návrhu žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů a zastavil dovolací řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2018, č. j. 11 Co 300/2018-12, a zrušil jej ve výroku o nákladech řízení.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, čímž mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „zákon č. 549/1991 Sb.“], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Soud prvního stupně žalobce usnesením ze dne 7. 5. 2020, č. j. 13 C 177/2018-79, vyzval k zaplacení uvedeného soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů. Výzva byla dovolateli doručena dne 12. 5. 2020. Žalobce na tuto výzvu reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků a námitkou podjatosti.

O žalobcově žádosti o osvobození od soudních poplatků zamítavě rozhodl Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 4. 6. 2019, č. j. 13 C 177/2018-47, které nabylo právní moci dne 9. 7. 2019. Ostatně k závěru, že žalobce nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, opakovaně dospěl i Nejvyšší soud.

O opakované žádosti o osvobození od soudních poplatků nebylo na místě rozhodovat, neboť neobsahuje žádné nové skutečnosti. Nedošlo-li v mezidobí (oproti stavu, z něhož vycházel soud prvního stupně v usnesení ze dne 4. 6. 2019, č. j. 13 C 177/2018-47) ke změně rozhodných poměrů na straně žadatele, jež by mohla případné odlišné rozhodnutí o další žádosti odůvodnit, bylo by rozhodování o opakované žádosti nehospodárné a nedůvodné, neboť by vedlo pouze k řetězení rozhodnutí o stále totožných žádostech o osvobození od soudních poplatků, ať už by tato rozhodnutí měla podobu zamítnutí žádosti či zastavení řízení o žádosti pro překážku věci pravomocně rozhodnuté.

K námitce podjatosti Nejvyšší soud nepřihlížel ve smyslu § 43 odst. 2, věta druhá o. s. ř. neboť žalobce, který byl v minulosti o náležitostech takové námitky opakovaně Nejvyšším soudem poučen, neupřesnil, proti kterému konkrétnímu soudci své výhrady směřuje.

Protože dovolatel soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení zastavil (srov. § 9 odst. 2 věta druhá a čtvrtá zákona č. 549/1991 Sb.).

Nákladový výrok není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 8. 2020

Mgr. Lucie Jackwerthová

pověřená členka senátu