30 Cdo 2454/2017Usnesení NS ze dne 23.01.2019

30 Cdo 2454/2017-180

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobkyně M. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, advokátkou, se sídlem v Praze 7, Nad Královskou oborou 41, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 251 018 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 257/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 1. 2017, č. j. 51 Co 395/2016-136, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 6. 2016, č. j. 42 C 257/2014-111, kterým bylo rozhodnuto, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 105 352,50 Kč s příslušenstvím, změnil tak, že se žaloba zamítá (výrok I), a v zamítavém výroku II jej potvrdil (výrok II). Dále rozhodl, že žalobkyně je povinna nahradit žalované náklady řízení před soudy obou stupňů ve výši 1 800 Kč (výrok III).

Žalobkyně uvedený rozsudek napadla dovoláním, které následně vzala zcela zpět podáním ze dne 13. 12. 2018.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud přihlédl ke zpětvzetí dovolání a dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 1. 2019

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu