30 Cdo 2287/2015Usnesení NS ze dne 10.06.2015

30 Cdo 2287/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem v Praze 1, Karmelitská 7, o žalobě na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 1845/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. září 2014, č. j. 55 Co 168/2014-156, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze ve smyslu § 241b odst. 2, věty před středníkem, § 104 odst. 2, věty třetí, a za užití § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť i přes opatření provedená soudem prvního stupně nebyla splněna zákonem stanovená podmínka ve smyslu § 241 odst. 1 o. s. ř. (zastoupení žalobce v dovolacím řízení advokátem).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. června 2015

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu