30 Cdo 213/2015Usnesení NS ze dne 12.02.2015

30 Cdo 213/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce R. M., o nejasné podání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 Nc 571/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. října 2014, č.j. 10 Nc 571/2014-26, takto:

I. Řízení o dovolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. října 2014, č.j. 10 Nc 571/2014-26, se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 24. října 2014, č.j. 10 Nc 571/2014-26, odmítl žalobcovo podání ze dne 5. 2. 2014 s odkazem na § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 podal žalobce dne 19. listopadu 2014 dovolání.

Protože žalobce takto napadá usnesení soudu prvního stupně, je třeba uvést, že podle ustanovení § 236 o.s.ř. lze v zákonem stanovených případech napadnout dovoláním pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, o němž rozhoduje Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.). Procesní předpis v tomto případě nepředpokládá, že by dovoláním bylo možno napadnout též rozhodnutí soudu prvního stupně. Není-li tak k možnému přezkoumání takového rozhodnutí vyhrazeno dovolání, občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost určitého soudu k projednání dovolání, je-li přesto proti takovému rozhodnutí podáno.

Jestliže žalobce v označené věci přesto výslovně napadl dovoláním usnesení soudu prvního stupně, pominul tak uvedenou podmínku dovolacího řízení. Za tohoto stavu nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení. Proto nezbylo, než řízení o takovém dovolání, které trpí touto vadou, podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavit. Ač – jak již bylo uvedeno – není procesním předpisem upravena funkční příslušnost k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, o zastavení tohoto „dovolacího“ řízení rozhoduje Nejvyšší soud ČR, neboť je vrcholným článkem soustavy obecných soudů, který je nadto nadán pravomocí k rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím odvolacích soudů (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. května 2001, sp.zn. 20 Cdo 1535/99).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. února 2015

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu