30 Cdo 1860/2018Usnesení NS ze dne 23.06.2020

30 Cdo 1860/2018-

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce A. Ž., nar. XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Davidem Kučerou, advokátem se sídlem v Praze 10, Úvalská 653/24, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 236/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2017, č. j. 55 Co 301/2017-196, opravným usnesením, takto:

Podle § 164, § 243b o. s. ř. se z důvodu zjevné nesprávnosti opravuje výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 4. 2020, č. j. 30 Cdo 1860/2018-244, následovně:

- nesprávný údaj o číslu jednacím usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2017: „č. j. 50 Co 301/2017-196“ se opravuje na správný: „č. j. 55 Co 301/2017-196“.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

Písemné vyhotovení usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím nebylo rozhodnuto ve věci samé, povaha věci to připouští a z obsahu spisu je zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto (§ 169 odst. 2 věta druhá, § 243b o. s. ř.)

V Brně dne 23. 6. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu