30 Cdo 1745/2005Usnesení NS ze dne 30.08.2005

30 Cdo 1745/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dodatečného projednání dědictví po B. Č., za účasti J. Č., vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 47 D 330/2004, o dovolání Josefa Čížka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2005, č.j.

10 Co 273/2005-51, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 12.1.2005, č.j. 47 D 330/2004-41, Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl ve věci dodatečného projednání dědictví po B. Č., zemřelém dne 14.5.1992, tak, že určil obvyklou cenu majetku částkou 13.045,50 Kč, výši dluhů částkou 0,- Kč a čistou hodnotu dědictví částkou 13.045,50 Kč (výrok I.); dále potvrdil nabytí dědictví

ze zákona pozůstalému bratrovi J. Č. (výrok II.) a rozhodl o odměně

a hotových výdajích notářky JUDr. J. Š. (výrok III.).

K odvolání J. Č. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31.3.2005, č.j. 10 Co 273/2005-51, usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal J. Č. dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 23.6.2005 vzal J. Č. své dovolání proti usnesení odvolacího soudu zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000, dále jen „o.s.ř.“ – srov. bod 12., 15. a 17. Části dvanácté, Hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2005

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu