30 Cdo 1654/2014Usnesení NS ze dne 28.07.2015

30 Cdo 1654/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobkyně JUDr. M. P., zastoupené Mgr. Markétou Vítovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, 5. května 1050/66, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, identifikační číslo osoby 000 25 429, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody ve výši 300.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 168/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2013, č. j. 30 Co 483/2013-233, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2013, č. j. 30 Co 483/2013-233, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Aby dovolání mohlo být kvalifikováno jako přípustné, muselo by být ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. ve vztahu k dovoláním napadenému rozhodnutí odvolacího soudu shledáno, že nastala jedna z tam jmenovaných okolností, tj. že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolatelka ve svém podání pouze uvádí, že dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., aniž by však uvedla, kterou z výše jmenovaných okolností způsobilých založit přípustnost dovolání má za splněnou. Pokud dovolatelka vyjadřuje pouhý nesouhlas s právním posouzením věci soudem odvolacím, aniž by však uvedla, v čem spatřuje tvrzenou přípustnost dovolání, nepodařilo se jí naplnit podmínku stanovenou v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., a tedy ani založit přípustnost dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2015

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu