30 Cdo 1544/2015Usnesení NS ze dne 22.04.2015

30 Cdo 1544/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci řízení o určení data úmrtí zemřelého V. P., za účasti jeho manželky Ing. B. P., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. Nc 726/2013, o dovolání manželky zemřelého Ing. B. P. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2014, č.j. 22 Co 111/2014-28, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. srpna 2014, č.j. 22 Co 111/2014-28, výrokem I. odmítl odvolání proti výroku I. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 23. září 2013, č.j. Nc 726/2013-13, a výrokem II. zrušil výrok II. tohoto usnesení a v této části jej vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala manželka zemřelého dovolání dne 11. října 2014, které však před soudem dne 31. října 2014 vzala v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014. S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatelky, jímž vzala dovolání podané v této věci zpět, dovolací soud řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2015

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu