30 Cdo 1436/2005Usnesení NS ze dne 15.07.2005

30 Cdo 1436/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky ve věci dědictví

po M. D., za účasti 1) D. K.,

2) L. S., 3) M. Z., 4) R. D., 5) L. D., o návrhu

PhDr. L. D., na obnovu řízení, vedené

u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. D 732/2001, o dovolání PhDr. Lubomíra Davida, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2005, č.j.

10 Co 1476/2004-218, takto:

I. Řízení o dovolání PhDr. L. D. se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Přerově usnesením ze dne 27.10.2004, č.j. D 732/2001-199, zamítl „žalobu, aby byla povolena obnova dědického řízení po zůstavitelce M. D., zemřelé dne 25.4.2001, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp.zn.

D 732/2001“ a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Vycházel ze závěru, že PhDr. L. D. není oprávněn domáhat se obnovy řízení

o dědictví po M. D., zemřelé dne 25.4.2001 (dále též jen „zůstavitelka“), neboť dědictví po zůstavitelce odmítl a přestal tak být účastníkem daného dědického řízení.

K odvolání PhDr. L. D. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28.2.2005, č.j. 10 Co 1476/2004-218, usnesení soudu prvního stupně jako správné potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal PhDr. L. D. dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc přezkoumal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o. s. ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná - musí být při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem) a současně, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal PhDr. L. D. dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem (notářem),

a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Okresní soud v Přerově proto dovolatele usnesením ze dne 24.5. 2005, č.j. D 732/2001-230, vyzval, aby si zvolil v dovolacím řízení zástupcem advokáta a zároveň jej poučil o následcích nevyhovění výzvě ve stanovené lhůtě. Přestože toto usnesení bylo dovolateli doručeno dne 30.5.2005, dovolatel výzvě dosud nevyhověl.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první

a § 241 odst. 2 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání PhDr. L. D. – aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. července 2005

JUDr. Roman Fiala, v.r.

předseda senátu