30 Cdo 1233/2003Usnesení NS ze dne 09.07.2003

30 Cdo 1233/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dědictví po V. Š., vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp.zn. D 242/99, o dovolání M. K., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne

26. listopadu 2002, č. j. 5 Co 2852/2002-182, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8.10.2002, č.j. D 242/99-95, Okresní soud v Prachaticích určil odměnu notářky M. H., pověřené provedením úkonů v řízení o dědictví

po V. Š., zemřelém dne 29.3.1976 (dále již jen „zůstavitel“), částkou 500,- Kč a náhradu jejích hotových výdajů částkou 236,40 Kč a M. K. uložil, aby tyto částky uvedené notářce zaplatila ve lhůtě tří dnů od právní moci rozhodnutí.

K odvolání M. K. Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením

ze dne 26.11. 2002, č. j. 5 Co 2852/2002-182, usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala Milada Křížová dovolání.

Vzhledem k tomu, že pro postup soudu prvního i druhého stupně v řízení

o dědictví je určující okamžik smrti zůstavitele (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 12. a 15. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen „zákon č. 30/2000 Sb.“)

a zůstavitel V. Š. zemřel dne 29.3.1976, tedy před 31.12.2000, je třeba dovolání v posuzovaném případě i v současné době projednat a rozhodnout (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.) podle „dosavadních právních předpisů“, tj. podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 (dále jen „o.s.ř.“).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc přezkoumal bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1, věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru,

že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem, anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem, dříve i komerčním právníkem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který ze něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1.7.1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podala M. K. dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání.

Okresní soud v Prachaticích usnesením ze dne 22.4.2003, č.j. D 242/99-196, dovolatelku vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta

a aby jeho prostřednictvím, do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení, podala proti usnesení odvolacího soudu řádné dovolání; současně dovolatelku poučil, že dovolací řízení bude dovolacím soudem zastaveno, jestliže výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví. Přestože usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 25.4.2003, výzvě v ní obsažené dovolatelka dosud nevyhověla.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první

a § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. neodstranila. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání M. K. - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. července 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu