30 Cdo 1136/2020Usnesení NS ze dne 28.04.2020

30 Cdo 1136/2020-80

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce F. F., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Okresnímu soudu v Karviné, se sídlem v Karviné, park Bedřich Smetany 5, o zaplacení 925 480 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 25 Nc 5101/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2020, č. j. 57 Co 19/2020-74, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř.

Ačkoli nebyl žalobce opětovně vyzván soudem prvního stupně ke splnění podmínky povinného zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř., je nutno konstatovat, že z rozhodovací činnosti je Nejvyššímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015).

Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 4. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu