30 Cdo 1060/2000Usnesení NS ze dne 14.06.2000

30 Cdo 1060/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci nezletilého P. K., zastoupeného Okresním úřadem v Kroměříži jako opatrovníkem, syna T. K. a R. K., o úpravu poměrů k nezl. za trvání manželství, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 8 Nc 1013/97, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. října 1999, č.j. 47 Co 65/99-108, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem v záhlaví označeným změnil v napadené části o úpravě výživného a jeho dluhu rozsudek Okresního soudu v Kroměříži ze dne 27. května 1999, č.j. 8 Nc 1013/97-93, jímž byl nezletilý svěřen od 13. 10. 1997 do výchovy matky, otci uloženo přispívat na jeho výživu za dobu od 13. 10. 1997 do 31. 12. 1997 měsíčně částkou 1.300,- Kč, za dobu od 1. 1. 1998 do 31. 8. 1998 měsíčně částkou 1.000,- Kč a od 1. 9. 1998 měsíčně částkou 500,- Kč, vždy do každého 5. dne v měsíci předem k rukám matky a dlužné výživné za období od 13. 10. 1997 do 31. 5. 1999 v částce 12. 950,- Kč bylo otci uloženo zaplatit v měsíčních splátkách 500,- Kč spolu s běžným výživným k rukám matky pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem následujícím po právní moci rozsudku, tak, že otec je povinen zaplatit na výživném pro nezletilého za dobu od 13. 10. 1997 do 31. 8. 1998 měsíčně částku 4.500,- Kč vždy do každého 5. dne v měsíci předem k rukám matky a jinak jej v této části potvrdil s tím, že ve výroku o dlužném výživném jej změnil tak, že dluh na výživném za dobu od 13. 10. 1997 do 31. 10. 1999 v částce 4.800,- Kč je otec povinen zaplatit k rukám matky do 31. 12. 1999.

Proti tomuto rozsudku podal otec dovolání, k němuž se matka podrobně vyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1,věty první, o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé, o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytnout právní pomoc (tj. advokátem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takovéhoto vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé, o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1. 7. 1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím tohoto zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal navrhovatel dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 14. 2. 2000, č. j. 8 Nc 1013/97-115 vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; k provedení potřebných procesních úkonů mu určil lhůtu jednoho měsíce a upozornil jej, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože mu byla doručena dne 18. 2. 2000, dovolatel výzvě dosud nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1,věty první a § 241 odst. 1, věty druhé, o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání navrhovatele - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí, o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2000

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Lovíšková