3 Tdo 542/2015Usnesení NS ze dne 03.06.2015

3 Tdo 542/2015-46

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 3. června 2015 ve věci dovolání obviněného V. Š., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 1. 2015, sp. zn. 7 To 102/2014, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 6. 2014, sp. zn. 7 To 47/2014, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 T 4/2013, takto::

Podle § 23 odst. 3 per analogiam trestního řádu se trestní věc vedená pod sp. zn. 3 Tdo 542/2015 spojuje s trestní věcí sp. zn. 3 Tdo 543/2015, přičemž nadále budou obě trestní věci vedeny pod sp. zn. 3 Tdo 543/2015.

Odůvodnění:

Obviněný V. Š. podal dovolání směřující proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 6. 2014, sp. zn. 7 To 47/2014, kterým bylo rozhodnuto o jeho odvolání podaném proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 2 T 4/2013. Věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 542/2015. Předmětné dovolání obviněného současně směřuje do usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 1. 2015, sp. zn. 7 To 102/2014, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2014, sp. zn. 2 T 4/2013. Věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 543/2015.

Jelikož zmiňovaná řízení jsou vedena v totožné věci týkající se totožného obviněného, kdy rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 6. 2014, sp. zn. 7 To 47/2014, bylo potvrzeno rozhodnutí nalézacího soudu stran viny obviněného, a usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 1. 2015, sp. zn. 7 To 102/2014, bylo potvrzeno rozhodnutí nalézacího soudu stran uloženého trestu, jsou ve smyslu ustanovení § 23 odst. 3 per analogiam tr. ř. dány podmínky pro konání společného řízení. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto způsobem, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. června 2015

Předseda senátu

JUDr. Petr Šabata