3 Tdo 1600/2011Usnesení NS ze dne 24.01.2012

3 Tdo 1600/2011-I-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. ledna 2012 v trestní věci obviněného P. D., v řízení o dovolání podaném obviněným P. D. proti rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 5 To 238/2011 ze dne 10. 8. 2011, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 9 T 25/2011, takto:

Podle § 265l odst. 4 trestního řádu se obviněný P. D. nebere do vazby.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud projednal dovolání podané P. D. proti rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 5 To 238/2011 ze dne 10. 8. 2011, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 9 T 25/2011, kterým byl obviněnému D. uložen trest odnětí svobody v trvání dvou roků a pro výkon takto uloženého trestu byl zařazen do věznice s dohledem. Dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu pěti let.

Nejvyšší soud v řízení o dovolání usnesením sp. zn. 3 Tdo 1600/2011 ze dne 18. ledna 2012 rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 5 To 238/2011 ze dne 10. 8. 2011, když neměl k dispozici informaci o tom, že dovolatel nastoupil výkon uloženého trestu. Podle § 265k odst. 2 věta druhá tr. ř. současně zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc pak přikázal Krajskému soudu v Brně, aby ji znovu projednal a rozhodl.

Obviněný P. D. vykonává trest, který mu byl uložen rozhodnutím zrušeným v řízení o dovolání. Proto bylo třeba podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodnout o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud shledal, že na straně obviněného P. D. není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 odst. 1 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl, že se obviněný nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. ledna 2012

Předseda senátu

JUDr. Vladimír Jurka