3 Tdo 147/2010Usnesení NS ze dne 03.08.2010

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 3. srpna 2010 v řízení o dovolání, které podala obviněná V. K., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. 3 To 309/2009, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 89 T 104/2008, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. beru na vědomí zpětvzetí dovolání obviněné V. K., neboť nebylo shledáno překážek.

Odůvodnění:

Obviněná V. K. podala prostřednictvím své obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. 3 To 309/2009, jímž bylo rozhodnuto o jejím odvolání proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 27. 4. 2009, sp. zn. 89 T 104/2008.

Poté, co byla věc dne 9. 2. 2010 předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soudu dovolacímu (§ 265c tr. ř.), a zároveň dříve, než bylo o podaném dovolání rozhodnuto, je obviněná (dovolatelka) vzala prostřednictvím zplnomocněné obhájkyně v celém rozsahu zpět, a to písemným podáním ze dne 14. 7. 2010, doručeným téhož dne na podatelnu Nejvyššího soudu.

Podle § 265g odst. 1 tr. ř. věty první osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti vzal předseda senátu Nejvyššího soudu podle ustanovení § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněné na vědomí, když neshledal žádných překážek, které by tomuto postupu bránily. Z textu podání je totiž zřejmé, že obhájkyně nejednala jménem svým, nýbrž jménem dovolatelky, a to na základě udělené plné moci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. srpna 2010

Předseda senátu

JUDr. Eduard Teschler