3 Tdo 1240/2004Usnesení NS ze dne 10.11.2004

3 Tdo 1240/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. listopadu 2004 o dovolání podaném T. D. V., nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici S. p. R., proti usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 11 To 67/2004 ze dne 19. 7. 2004, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 33 T 2/2004, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni sp. zn. 33 T 2/2004 ze dne 14. 5. 2004 byl dovolatel uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákona (dále jen tr. zák.) pro skutek podrobně popsaný ve výrokové části citovaného rozsudku. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem a současně mu byl uložen trest vyhoštění z území republiky na dobu neurčitou. V téže trestní věci byl podle § 226 písm. a) trestního řádu (dále jen tr. ř.) zproštěn obžaloby pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zák. a pro trestný čin vydírání podle § 235 odst.1 tr. zák.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku podal T. D. V., rozhodl ve druhém stupni Vrchní soud v Praze usnesením sp. zn. 11 To 67/2004 ze dne 19. 7. 2004, jímž podané odvolání podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Proti citovanému usnesení Vrchního soudu v Praze podal T. D. V. dovolání a to včas, prostřednictvím svého obhájce a za splnění i všech dalších, zákonem vyžadovaných náležitostí pro podání dovolání, když za dovolací důvod označil ten, který je vymezen ustanovením § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (v dovolání nesprávně uveden poukaz na ustanovení § 250b odst. 1 písm. g/ tr. ř.). V důvodech svého dovolání namítl, že skutek, kterým byl shledán vinným, byl nesprávně posouzen, protože se ve skutečnosti pokoušel pomoci osobám požívající drogy opatřením látky, která pomáhá v odvykání závislosti na drogách. Poukázal na výpovědi dvou svědků, kterými byl nepravdivě usvědčován z trestné činnosti, když v jejich výpovědích spatřoval mstu vůči jeho osobě. Poukázal i na to, že navrhoval výslech dalších osob, kteří však slyšeni nebyli a tak se stalo, že předmětný skutek nebyl správně zjištěn. Proto také navrhl, aby dovolací soud „zrušil usnesení Vrchního soudu sp. zn. 11 To 67/2004 ze dne 19. 7. 2004 a rozhodl, že ve výroku o vině a trestu se ruší rozsudek prvoinstančního Krajského soudu v Plzni sp. zn. 33 T 2/2004 ze dne 14. 5. 2004 a věc se mu vrací k doplnění dokazování a novému rozhodnutí ve věci.

K takto podanému dovolání se vyjádřil i státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství České republiky. Uvedl v něm, že obsahem podaného dovolání je namítána toliko nesprávnost hodnocení provedených důkazů s tím, že soudy v předmětné věci rozhodovaly na základě neúplného a tedy nedostatečně zjištěného skutkového stavu. V této souvislosti potom poukázal na poměrně rozsáhle vedené dokazování, ze kterého soudy dovodily logický a odůvodněný závěr stran samotné trestné činnosti dovolatele, když se také vypořádal s obhajobou dovolatele založenou na tom, že chtěl pomáhat osobám drogově závislým se od této závislosti oprostit. Proto také navrhl podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítnout a to jako zjevně neopodstatněné.

Na tomto místě je nutno připomenout, že dovolání je mimořádný opravný prostředek a jako takový ho lze podat jen a výlučně z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř. Je tedy nezbytné vždy posoudit, zda uplatněný dovolací důvod v té které věci je právě tím, který je možno považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona, kdy bez jeho existence nelze vůbec provést přezkum napadeného rozhodnutí. Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Poukazem na uvedený dovolací důvod se nelze v zásadě domáhat přezkoumání skutkových zjištění, pokud tato jsou takového druhu a rozsahu, že na jejich základě lze přijmout adekvátní právní závěry. Skutkový stav je tak při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny v souvislosti s provedeným dokazováním a následně právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva.

V dané věci z hlediska popisu napadeného skutku, který je obsažen v příslušném výroku rozhodnutí soudu prvního stupně, dovolatel namítl nesprávné hodnocení jím označených svědeckých výpovědí, jejichž obsah vyhodnotily soudy v jeho neprospěch, když nevzaly v potaz zaujatost těchto svědků ve vztahu k dovolateli. Z této skutečnosti a také z toho, že soudy neprovedly další důkazy dovolatelem navrhované, dovodil svou nevinu, když opakoval, že jednal pouze ve snaze osobám drogově závislým pomoci se této závislosti zbavit. V těchto souvislostech je však na místě poukázat na to, že v předmětné věci oba soudy i v důvodech přijatých rozhodnutí přesvědčivě vysvětlily z jakých důkazů vycházely, zabývaly se i námitkami dovolatele stran věrohodnosti slyšených svědků a stejně tak odpovídajícím způsobem poukázaly na dostatečný rozsah provedeného dokazování, který umožnil přijmout i tomu odpovídající právní závěry. Současně také vysvětlily proč v dané věci neakceptovaly provedení dalších důkazů navržených dovolatelem a to právě s poukazem na jejich zjevnou nadbytečnost. Nelze než uzavřít, že dovolatel své výhrady směřuje pouze do oblasti skutkových zjištění soudy učiněných, přičemž tato jsou nepochybně svým rozsahem i obsahem dostačující do té míry, která soudům umožnila přijmout zákonu odpovídající rozhodnutí.

S ohledem na uvedené tak Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo než podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnout jako dovolání podané z jiného důvodu než je uveden v § 265b tr. ř. Za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 10. listopadu 2004

Předseda senátu

JUDr. Vladimír Jurka