3 Tdo 1203/2008Usnesení NS ze dne 15.10.2008

3 Tdo 1203/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. října 2008 ve věci dovolání obviněného J. S., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 5. 2008, sp. zn. 3 To 337/2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 9 T 6/2008, podle § 31 odst. 1 tr. ř., takto:

Podle § 30 odst. 1 tr. ř. je soudce JUDr. E. T. vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 3 Tdo 1203/2008.

Odůvodnění:

Obviněný J. S. podal prostřednictvím svého obhájce dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 5. 2008, sp. zn. 3 To 337/2008, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 9 T 6/2008.

Dovolacím soudem je podle § 265c tr. ř. Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), u něhož je předmětná trestní věc vedena pod sp. zn. 3 Tdo 1203/2008. Podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu byla věc jmenovaného obviněného určena k projednání a rozhodnutí senátu č. 3, jehož členem je i JUDr. E. T. (jako předseda senátu).

Ze shora citovaného rozsudku Krajského soudu v Ostravě je zřejmé, že v označené věci rozhodovala jako soudkyně (členka odvolacího senátu) JUDr. D. T.. Podle písemného vyjádření předsedy senátu Nejvyššího soudu JUDr. E. T. je JUDr. D. T. osobou, s níž žije ve společné domácnosti, spojují je rodičovské povinnosti i vzájemné blízké vztahy.

Z ustanovení § 30 odst. 1 tr. ř. také vyplývá, že z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Účelem citovaného ustanovení je upevnit důvěru procesních stran i veřejnosti v nestrannost soudního rozhodování. To znamená, že zákon v taxativně vymezených případech připouští výjimku ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, tak jak je uvedeno v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Na principu zákonného soudce by nepochybně nebylo možné trvat v případě, že by mohly vzniknout pochybnosti o nezaujatém a nestranném (spravedlivém) rozhodování.

V posuzovaném případě dospěl Nejvyšší soud k závěru, že blízký vztah mezi soudkyní krajského soudu a předsedou senátu Nejvyššího soudu rozhodujícími v téže trestní věci je současně poměrem mezi orgány činnými v trestním řízení předpokládaným ustanovením § 30 odst. 1 tr. ř. a v tomto smyslu i důvodem vyloučení soudce z vykonávání úkonů trestního řízení.

S přihlédnutím ke shora uvedenému rozhodl Nejvyšší soud podle § 31 odst. 1 tr. ř. tak, že předseda senátu tohoto soudu JUDr. E. T. je z důvodu uvedeného v ustanovení § 30 odst. 1 tr. ř. vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve shora označené věci vedené u Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 15. října 2008

Předseda senátu

JUDr. Eduard Teschler