29 Odo 656/2001Rozhodnutí NS ze dne 21.11.2001

29 Odo 656/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Ing. A. H., o neplatnost usnesení valné hromady P.i.h., a. s., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 Cm 307/99, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. května 2001, č. j. 7 Cmo 154/2001-44, takto:

Soud vyzývá žalobce, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil Městskému soudu v Praze (pracoviště Slezská 9) ke sp. zn. 15 Cm 307/99 v kolcích doplatek soudního poplatku z dovolání ve výši 4.000,- Kč.

Soudní poplatek z dovolání žalobce činí podle položky 18 písmeno b/ Sazebníku soudních poplatků 5.000,- Kč. Doposud žalobce na tomto poplatku zaplatil pouze 1.000,- Kč, zbývá tedy doplatit 4.000,- Kč

Nebude-li soudní poplatek z dovolání ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 8. listopadu 2001

JUDr. Ivana Štenglová, v. r.

předsedkyně senátu