29 Odo 633/2001Usnesení NS ze dne 15.05.2002

29 Odo 633/2001- 2 29 Odo 634/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právních věcech žalobce S. s. a ú. d., proti žalovanému L. F., o zaplacení částek 20.000,- Kč s příslušenstvím a 17.000,- Kč s příslušenstvím, vedených u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 42 Cm 106/2000 a 42 Cm 107/2000, o dovolání žalovaného, proti usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 20. března 2001, čj. 9 Cmo 45/2001-33 a čj. 9 Cmo 46/2001-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadenými usneseními odvolací soud odmítl odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14.9.2000, čj. 42 Cm 106/2000-23, a proti rozsudku téhož soudu z téhož dne, čj. 42 Cm 107/2000-19, pro opožděnost.

Žalovaný podal proti oběma usnesením odvolacího soudu včas dovolání, ve kterém uvádí, že není schopen zaplatit služby advokáta.

Soud prvního stupně dovolatele vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení a poučil jej o možnosti, že může požádat o ustanovení zástupce dle ustanovení § 30 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen „ o. s. ř.“). Zároveň poučil dovolatele, že v případě neodstranění výše uvedeného nedostatku bude dovolací řízení zastaveno.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1.1.2001).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná, právnické vzdělání. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit. Bez splnění této podmínky však nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 104 odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

Soud prvního stupně usneseními ze dne 12.7.2001, čj. 46 Cm 106/2000-47 a 46 Cm 107/2000-41, poučil dovolatele o možnosti ustanovení zástupce dle § 30 odst. 2 o. s. ř. a vyzval jej k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Tato usnesení si dovolatel na poště vyzvedl dne 6.8.2001.

Dovolatel nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranil, ač byl o procesních následcích, jež z jeho nečinnosti plynou, řádně poučen. Proto Nejvyšší soud v souladu s ustanoveními § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř., neboť žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobci v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. května 2002

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu