29 Odo 1371/2004Usnesení NS ze dne 26.10.2005

29 Odo 1371/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně \"A. s.r.o.\", proti žalovanému J. K., o zaplacení 400.000,- Kč ze směnky, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 43 Cm 60/98, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2004, č. j. 9 Cmo 121/2004-199, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na nákladech dovolacího řízení 7.575,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupkyně.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví uvedenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze podáním ze dne 30.9.2005 vzala v plném rozsahu zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno. Žalovanému tak vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Náklady žalovaného sestávají z odměny advokáta za řízení, v němž učinil pouze jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání), ve výši 7.500,- Kč (výše odměny je určena podle ustanovení § 15, § 14 odst. 1, § 10 odst. 3, § 3 odst. 1 bod 7 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.) a jedné náhrady paušálních výdajů 75,- Kč (dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.), celkem tedy 7.575,- Kč.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat jeho výkonu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. října 2005

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu