29 Odo 1367/2005Usnesení NS ze dne 14.12.2005

29 Odo 1367/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Ivana Meluzína a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně A. - C. a. s., proti žalovaným 1) M. R., 2) I. H., a 3) Ing. J. H., o zaplacení částky 3,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 6 C 1161/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. května 2005, č.j. 29 Co 188/2005-106, takto:

I. Dovolání prvního žalovaného se odmítá.

II. Dovolací řízení o dovolání druhé a třetí žalovaných se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek ze dne 12. ledna 2005, č.j. 6 C 1161/2004-69, jímž Okresní soud v Rakovníku zamítl žalobu na zaplacení částky 3,000.000,- Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 18. srpna 2004 do zaplacení, tak, že žalovaným uložil zaplatit žalobkyni částku 3.000.000,- Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 18. srpna 2004 do zaplacení, s tím, že plněním jednoho ze žalovaných nebo úpadkyně K., s. r. o. “v likvidaci“, zaniká v rozsahu plnění povinnost ostatních žalovaných (výrok I.). Dále odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali všichni žalovaní dovolání, přičemž druhá a třetí žalované podáními ze dne 12. a 3. října 2005, doručenými soudu prvního stupně 17. a 5. října 2005, vzaly svá dovolání zpět. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání druhé a třetí žalovaných podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

První žalovaný, ač zastoupen Mgr. J. M., advokátem, v dovolání pouze odkázal na ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., s tím, že dovolání odůvodní neprodleně „po poradě s právním zástupcem“.

Podáním datovaným 19. srpna 2005, došlým soudu prvního stupně 22. srpna 2005, první žalovaný dovolání odůvodnil; co do jeho přípustnosti odkázal na ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a co do důvodu na ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím zpochybnil správnost právního posouzení věci odvolacím soudem. Dovolatel snáší argumenty na podporu uplatněného dovolacího důvodu a požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení..

Podle ustanovení § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2). Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení (odstavec 3).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud již v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož tzv. blanketní dovolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty. Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., dovolací soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítne, přičemž nemůže přihlížet ani k pozdějšímu (po shora uvedené lhůtě učiněnému) doplnění dovolání.

Výše uvedené závěry, od nichž nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit, se plně prosadí i v projednávané věci.

Jak se podává z obsahu spisu, první žalovaný proti rozsudku odvolacího soudu podal tzv. blanketní dovolání, v němž - vyjma odkazu na ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. - neuvedl, z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadá, přičemž tyto důvody vymezil až v doplnění dovolání datovaném 19. srpna 2005 (došlém soudu prvního stupně 22. srpna 2005).

Jelikož rozhodnutí odvolacího soudu bylo prvnímu žalovanému (jeho zástupci Mgr. J. M.) doručeno 13. června 2005 (viz doručenka u č.l. 111) a v daném případě nešlo o situaci předvídanou ustanovením § 241b odst. 3 větou druhou o. s. ř. (dovolatel je zastoupen advokátem), dvouměsíční lhůta k odstranění vad dovolání marně uběhla dnem 15. srpna 2005 (pondělí).

V situaci, kdy dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu obsahuje správné a úplné poučení o možnosti podání dovolání (srov. ustanovení § 240 o. s. ř.) a vzhledem k tomu, že dovolatel ve lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. vady dovolání spočívající v neuvedení dovolacích důvodů neodstranil, Nejvyšší soud, aniž mohl přihlížet k pozdějšímu - opožděnému - doplnění dovolání, dovolání jako nezpůsobilé zahájit dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Nákladový výrok se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větu první, respektive § 146 odst. 3 o. s. ř., když řízení o dovolání druhé a třetí žalovaných bylo zastaveno a dovolání prvního žalovaného bylo odmítnuto, přičemž žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 14. prosince 2005

JUDr. Petr Gemmel, v. r.

předseda senátu