29 Od 55/2005Usnesení NS ze dne 12.10.2005

29 Od 55/2005-14

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně JUDr. Jiřiny Lužové, advokátky se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, jako správkyně konkursní podstaty úpadce MARO, spol. s r. o., IČ 15 52 93 21, proti žalovanému Della Concordia Ugo S.r.I. se sídlem Via Nobili 26-28, MOLINELLA (Bologna), Italy, o 29 510,65 EUR s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 16 Cm 224/2004, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 16 Cm 224/2004 projedná a rozhodne Městský soud v Praze.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhá žalobou podanou u Městského soudu v Praze vydání rozhodnutí, kterým by žalovanému bylo uloženo zaplatit jí částku 29 510,65 EUR s úrokem z prodlení s odůvodněním, že se jedná o nezaplacené dodávky zboží. Poukázala na účastníky uzavřenou dohodu o obchodních podmínkách pro smlouvy uzavřené mezi účastníky této dohody.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 17.2.2005, č.j. 16 Cm 224/2004-4, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. l o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou rozhodné okolnosti, které tu jsou v době zahájení řízení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Ze spisu se podává, že účastníci sjednali dne 20.7.2000 dohodu o dodacích a platebních podmínkách jako nedílnou součást objednávek specifikovaných v této dohodě. Podle článku III. bod 2 těchto podmínek všechny spory vyplývající z uzavřené smlouvy budou projednány příslušným soudem v České republice v souladu v českým právem.

Předmětná žaloba byla podána u soudu podle podacího razítka dne 21.10.2004 a směřuje proti žalovanému, který má sídlo v Italské republice, nemá zde organizační složku svého podniku, při čemž není tvrzeno a ani z obsahu spisu nevyplývá, že by měl na území České republiky majetek. Řízení o podané žalobě bylo zahájeno po 1.5.2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, jejímž členem je i Italská republika. Tohoto dne vstoupilo i v České republice v účinnost Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Výše citovaná dohoda účastníků o příslušnosti soudů v České republice pro řešení sporů z uzavřených smluv je v souladu s ustanovením kapitoly II., oddílu 7, čl. 23 písm. b) citovaného Nařízení Rady (ES), podle kterého mají účastníci možnost dohodnout se písemnou smlouvou na příslušnosti soudu členského státu, na jehož území má jedna ze stran své bydliště, jímž je v případě společností nebo jiných právnických osob sídlo nebo ústředí nebo hlavní provozovna (srov. čl. 60 cit. Nařízení).

Nejvyšší soud České republiky vzhledem k výše uvedenému ujednání účastníků o příslušnosti (pravomoci) soudů České republiky a absenci podmínek místní příslušnosti určil v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 o.s.ř., že věc projedná a rozhodne Městský soud v Praze.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 12. října 2005

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu