29 Od 26/2004Usnesení NS ze dne 20.05.2004

29 Od 26/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobců A) MVDr. J. K., a B/I. K., obou zastoupených, advokátem, proti žalované E. s., s.r.o., zastoupené, advokátkou, o zaplacení částky 381.427,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - sever pod sp. zn. 7 C 147/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Plzeň - sever pod sp. zn. 7 C 147/2003 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Šumperku.

Odůvodnění:

U Okresního soudu Plzeň-město byla dne 4.3.2003 v záhlaví označenými žalobci podána žaloba s návrhem na zahájení řízení o zaplacení částky 381.427,- Kč s příslušenstvím, spolu s návrhem na vydání platebního rozkazu.

Usnesením ze dne 20. března 2003, č.j. 63 Ro 256/2003-l0 Okresní soud Plzeň-město vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil věc Okresnímu soudu Plzeň-sever jako soudu místně příslušnému. Poté co Okresní soud Plzeň - sever usnesením ze dne 7.10.2003, č.j. 7 C 147/2003-25 zamítl námitku žalované o místní nepříslušnosti, předložil věc Nejvyššímu soudu s návrhem na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Okresnímu soudu v Šumperku.

Důvod pro přikázání věci spatřuje soud v hospodárnosti řízení, když žalobci bydlí v obvodu Okresního soudu v Šumperku, nemovitost, která bude předmětem znaleckého šetření, se nachází v obvodu tohoto soudu a rovněž svědci Ing. T. B. a E. Č., kteří zřejmě budou muset být vyslechnuti, mají bydliště v obvodu Okresního soudu v Šumperku.

Oba účastníci s přikázáním věci souhlasí.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu Plzeň - sever) a Okresnímu soudu v Šumperku, jemuž má být věc přikázána (ustanovení § 12 odst. 3 věta první o. s. ř.) návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázaná jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

V daném případě se jedná o obchodní věc jak vyplývá z ustanovení čl. IX bod 4 smlouvy o dílo č. 262/00 podepsané účastníky 11.10.2001 a 17.10. 2001. V tomto článku se obě smluvní strany dohodly, že jejich závazkový vztah vzniklý touto smlouvou se řídí úpravou zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Protože předmětem tohoto řízení je částka přesahující 100.000,- Kč jsou k projednání věci v prvním stupni příslušné krajské soudy podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. r)o. s. ř. Z tohoto důvodu nemůže být předmětná věc přikázána okresnímu soudu.

Nejvyšší soud proto návrhu soudu nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Šumperku nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. května 2004

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu