29 NSCR 9/2020Usnesení NS ze dne 04.02.2020

KSOS 33 INS XY

29 NSČR 9/2020-B-55

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužnice E. S., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS XY, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. července 2019, č. j. KSOS 33 INS XY, 4 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podala dlužnice dovolání, které posléze, podáním datovaným 26. listopadu 2019, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí (3. července 2019) je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (srov. bod 2., části první článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 2. 2020

Mgr. Rostislav Krhut

pověřený člen senátu