29 NSCR 81/2020Usnesení NS ze dne 22.09.2020

KSUL 74 INS XY

29 NSČR 81/2020-B-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka V. G., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS XY, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. června 2020, č. j. KSUL 74 INS XY, 3 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání dlužníka potvrdil usnesení ze dne 4. června 2020, č. j. KSUL 74 INS XY, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“) zamítl návrh dlužníka na přerušení průběhu oddlužení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ho usnesením ze dne 28. července 2020, č. j. KSUL 74 INS XY, vyzval, aby ve stanovené lhůtě nedostatek povinného zastoupení odstranil; současně ho poučil o následcích nečinnosti. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 29. července 2020.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené insolvenčním soudem, ani později; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 9. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu