29 NSCR 77/2015Usnesení NS ze dne 31.08.2015

MSPH 89 INS XY

29 NSČR 77/2015-P5-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka F. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS XY, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 5, o dovolání věřitelky č. 5 M. K. Ch., narozené XY, bytem XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. února 2015, č. j. MSPH 89 INS XY, odmítl Městský soud v Praze (dále též jen „insolvenční soud“) – cituje ustanovení § 173 odst. 1, odst. 4 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) – přihlášku pohledávky věřitelky č. 5 M. K. Ch. (bod I. výroku) a určil, že právní mocí rozhodnutí účast této věřitelky v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

K odvolání věřitelky č. 5 Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 9. března 2015, č. j. MSPH 89 INS XY, 2 VSPH XY, potvrdil, usnesení insolvenčního soudu.

Toto usnesení napadla věřitelka dovoláním (č. l. P5-11).

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 17. dubna 2015, č. j. MSPH 89 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť dne 24. dubna 2015 (srov. doručenku u č. l. P5-12) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu, ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo od insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2015

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu