29 NSCR 55/2016Usnesení NS ze dne 28.07.2016

MSPH 89 INS XY

29 NSČR 55/2016-A-47

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka O. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS XY, o insolvenčním návrhu věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, identifikační číslo osoby 64948242, o dovolání dlužníka zastoupeného JUDr. Michalem Říhou, advokátem, se sídlem v Praze 5, Ke Klimentce 2186/15, PSČ 150 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. prosince 2015, č. j. MSPH 89 INS XY, 4 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 1. října 2015, č. j. MSPH 89 INS XY, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) odmítl insolvenční návrh, jímž se věřitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., domáhal zjištění úpadku dlužníka O. K. (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 1. prosince 2015, č. j. MSPH 89 INS XY, 4 VSPH XY, změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, jehož přípustnost vymezuje na základě ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), tak, že napadené rozhodnutí se významně odchyluje od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Učinil tak proto, že závěr odvolacího soudu, že insolvenční návrh netrpí vadami, jež by bránily jeho věcnému projednání, je souladný s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu. Srov. k tomu především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009, uveřejněné pod číslem 26/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2011, sen. zn. 29 NSČR 14/2011, uveřejněné pod číslem 44/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 44/2012“).

Rozpor s R 44/2012 ani s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2009, sen. zn. 29 NSČR 7/2008, uveřejněným pod číslem 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na která odkazuje dovolatel, Nejvyšší soud neshledává.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. července 2016

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu