29 NSCR 36/2019Usnesení NS ze dne 25.06.2019

KSBR 32 INS 17374/2017

29 NSČR 36/2019-A-71

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužníka RK – mont, spol. s r. o., se sídlem v Oslavanech, Padochov 232, PSČ 664 91, identifikační číslo osoby 25535307, zastoupeného JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem, se sídlem v Praze, Musílkova 1311/5e, PSČ 150 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 17374/2017, o insolvenčním návrhu věřitele SOUKUP MILOŠ s. r. o., se sídlem ve Zbýšově, Jiráskova 511, PSČ 664 11, identifikační číslo osoby 29351511, zastoupeného Mgr. Marinou Musilovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Sukova 49/4, PSČ 602 00, o dovolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. prosince 2018, č. j. KSBR 32 INS 17374/2017, 1 VSOL 713/2018-A-54, takto:

Návrh dovolatele na odklad vykonatelnosti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. prosince 2018, č. j. KSBR 32 INS 17374/2017, 1 VSOL 713/2018-A-54, se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Proti usnesení odvolacího soudu označenému ve výroku podal insolvenční navrhovatel dovolání a současně navrhl, aby Nejvyšší soud dle ustanovení § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odložil vykonatelnost tohoto usnesení.

[2] Nejvyšší soud návrh zamítl jako zjevně bezdůvodný, jelikož podle ustanovení § 243 o. s. ř. nelze odložit vykonatelnost (ani právní moc) usnesení odvolacího soudu vydaného v insolvenčním řízení [srov. § 90 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2019

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu