29 NSCR 19/2020Usnesení NS ze dne 31.03.2020

KSHK 35 INS XY

29 NSČR 19/2020-B-43

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužníka M. S., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS XY, o schválení oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. září 2019, č. j. KSHK 35 INS XY, 3 VSPH XY, ve znění usnesení ze dne 6. listopadu 2019, č. j. KSHK 35 INS XY, 3 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 6. listopadu 2018, č. j. KSHK 35 INS XY, Krajský soud v Hradci Králové (dále též jen „insolvenční soud“) neschválil oddlužení dlužníka M. S. (bod I. výroku), zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka (bod II. výroku), přiznal insolvenčnímu správci odměnu a náhradu hotových výdajů (bod III. výroku) s tím, že budou uhrazeny z majetkové podstaty dlužníka (bod IV. výroku), uložil insolvenčnímu správci, aby zůstatek příjmů majetkové podstaty ve výši 49.773,61 Kč vyplatil dlužníkovi (bod V. výroku) a zprostil insolvenčního správce funkce (bod VI. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodu I. výroku a ve zbývajícím rozsahu jej změnil tak, že na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 13. ledna 2020, č. j. KSHK 35 INS XY, doručeným dovolateli zvlášť (způsobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 20. ledna 2020 (srov. doručenku u B-40), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 1 měsíce od doručení tohoto usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti) ve lhůtě určené ve výzvě ani později. Nejvyšší soud proto – s ohledem na skutečnost, že insolvenční soud nepostupoval dle § 241b odst. 3 věty třetí o. s. ř. – podle § 243c odst. 3 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu