29 Nd 93/2020Usnesení NS ze dne 31.03.2020

29 Nd 93/2020-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Heleny Myškové v právní věci oprávněné Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84/1, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 00064203, proti povinnému M. S., narozenému XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 553/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 553/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 14. listopadu 2019 se oprávněná domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 718 Kč s příslušenstvím. Dne 29. listopadu 2019 požádal soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha-východ, o pověření a nařízení exekuce Obvodní soud pro Prahu 5.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 9. ledna 2020, č. j. 33 EXE 553/2019-14, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno a který vydal rovněž rozhodnutí (rozsudek ze dne 18. září 2015, č. j. 13 C 94/2015-36), jež slouží jako exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu