29 Nd 479/2019Usnesení NS ze dne 19.12.2019

29 Nd 479/2019-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v exekuční věci oprávněného Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5 - Stodůlkách, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinnému M. A., narozenému XY, bytem XY, pro částku 10.024,96 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2769/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2769/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 18. září 2019, podaným u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 10.024,96 Kč. Dne 30. září 2019 požádal označený exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Usnesením ze dne 4. října 2019, č. j. 14 EXE 2769/2019-15, vyslovil obvodní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku), s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (bod II. výroku).

[3] Následně předložil obvodní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

[4] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce, v jehož obvodu se nachází poslední známé bydliště povinného a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2019

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu