29 Nd 39/2019Usnesení NS ze dne 28.02.2019

29 Nd 39/2019-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněného Wara Consulting a. s., se sídlem v Praze 3, Husitská 344/63, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 06254560, proti povinnému C. A. C., narozenému XY, bytem XY, pro částku 38.764,51 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2523/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2523/2018, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 15. října 2018, podaným u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 38.764,51 Kč s příslušenstvím. Dne 24. října 2018 požádal označený exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 (dále též jen „obvodní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Usnesením ze dne 6. prosince 2018, č. j. 66 EXE 2523/2018-18, vyslovil obvodní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že po doručení usnesení oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu (bod II. výroku).

[3] Následně předložil obvodní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

[4] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce, v jehož obvodu se nachází poslední známé bydliště povinného, který ve věci provedl prvotní úkony a který ostatně ve věci vydal i exekuční titul (rozsudek ze dne 30. srpna 2018, č. j. 24 C 101/2018-40).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2019

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu